Biuletyn Informacji Publicznej   Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Legnicy 

Zakres działania

1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonuje zadania Starosty w zakresie: prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków tj. gromadzenia i ewidencjonowania zasobu, kontroli przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych  sporządzanych przez  jednostki  wykonawstwa  geodezyjnego, udostępniania zasobu jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, rzeczoznawcom majątkowym, organom administracji oraz osobom fizycznym i prawnym, a także dokonywania koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287/

2. Udostępnianie zasobu polega na umożliwieniu wglądu do oryginałów materiałów oraz sprzedaży ich kopii, sporządzonych także na nośnikach informacji. Zasób jest udostępniany jednostkom wykonawstwa geodezyjnego na potrzeby wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej oraz osobom fizycznym i prawnym na podstawie złożonego zamówienia.

Podstawą udostępnienia jest: zarejestrowane zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej, zamówienie na materiały przy wykonaniu pracy nie podlegającej zgłoszeniu, zamówienie na materiały do wykonania operatu szacunkowego, zamówienie na mapy i informacje.

3. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawarte w ewidencji gruntów i budynków obejmują dane dotyczące ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych, klas gleboznawczych, przeznaczenia, funkcji oraz powierzchni użytkowych. W bazie ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych – inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części, miejsce zamieszkania, informacje o wpisaniu do rejestru zabytków oraz wartość nieruchomości. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne.

Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków zawierających dane osobowe w/w podmiotów oraz wydawanie wypisów z operatu ewidencyjnego, zawierających takie dane osobowe udostępniane są na żądanie:

- właścicieli oraz jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

- organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej realizujących powierzone zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

- innych podmiotów, które mają interes prawny w tym zakresie.

4. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonywana jest na podstawie wniosku inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela, składanego łącznie z 3 egzemplarzami projektu oraz oryginałem mapy do celów projektowych /do wglądu/. Opinia w sprawie koordynacji dołączana jest do wniosku inwestora o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.

5. Terminy pobierania opłat oraz wysokości opłat za udostępnianie dokumentów, informacji i za dokonywanie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są ustalane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego /Dz. U. Nr 37, poz. 333/.

Opłaty określone w rozporządzeniu nie obejmują kosztów sporządzenia kopii, które zostały ustalone w Zarządzeniu Nr 2/2010 Starosty Legnickiego z dnia 8 stycznia 2010 r.

Pobieranie opłat następuje w dniu wydania zamówionych dokumentów.

6. Zamówienia na mapy i informacje przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.30, a zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych w godz. 7.30 do 15.30 w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty /kuriera/, faksem lub pocztą elektroniczną. Szczegóły składania zamówień znajdują się w zakładce – obsługa interesantów.

wprowadzono: 05-01-2011 12:04 (redaktor: Piotr Pachocki)
wersja do wydruku


Pozostałe wersje
Wybierz dokument

    Panel aktualizacyjny